نشاسته اصلاح شده تاپیوکا

در فرایند تولید ماست همزده یا سایر ماست های طعم دار از قبیل ماست موسیر و … بافت و طعم نهایی متاثر از انتخاب درست پایدار کننده است . 

نشاسته اصلاح شده E-1422 از دیرباز پایدار کننده اصلی تولید این نوع محصولات بوده است . نشاسته اصلاح شده تاپیوکا با قابلیت ایجاد بافت خامه ای یکنواخت و  لطیف در محصول نهایی و عدم ایجاد طعم جانبی و آب اندازی ماست در طول دوره مصرف بهترین گزینه جایگزینی محصولات اروپایی است . این محصول مشابه محصول Resistamyl 343 شرکت Tate & Laly بوده و می تواند صنایع داخلی را تامین کند.